Гаряча лінія (03548) 2-14-16
Sl

 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 пл.Ринок 1, м. Бережани, Тернопільська область, 47501  mrada@ber.te.ua

Конкурс на вакантні посади у відділі освіти

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру дитячої та юнацької творчості м.Бережани Бережанської міської ради Тернопільської області (вул. Крута, 4, м. Бережани, Тернопільська обл.)

 

 

Інформація про вакантні посади

у відділі освіти Бережанської міської ради

станом на 17 червня 2016 року

№№ з/п Назва вакантної посади

Кількість

посад

Примітка
1 Директор Центру дитячої та юнацької творчості м. Бережани 1 Призначення здійснюватиметься за результатами конкурсного відбору (конкурс оголошено 17.06.2016)

  1. Про оголошення конкурсу

 

           Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру дитячої та юнацької творчості м.Бережани Бережанської міської ради Тернопільської області (вул. Крута, 4, м. Бережани, Тернопільська обл.)

         Кваліфікаційні вимоги: бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високий рівень професійної підготовки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки, відповідати вимогам Закону України «Про очищення влади».

           Для участі в конкурсному відборі необхідно подати заяву про бажання взяти участь у конкурсі, автобіографію, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4Х6 см., копію паспорта громадянина України, копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади і запобігання корупції», копію військового квитка (для військовозобов’язаних), перспективний план розвитку закладу (концепція розвитку закладу).  Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу у приймальні відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (вул. Банкова, 3, м. Бережани, Тернопільська обл.)

          Етапи проведення  конкурсного відбору: прийом документів та їх попередній розгляд, вивчення комісією поданих документів, проведення публічної презентації, співбесіда з кандидатами.

          Порядок призначення на посаду керівників позашкільних навчальних закладів Бережанської міської ради Тернопільської області за результатами конкурсного відбору розміщено на сайті Бережанської міської ради. Додаткова інформація про дату, місце проведення конкурсного відбору надається за тел. 2-10-37.

ПОРЯДОК

призначення на посаду керiвникiв позашкiльних навчальних

закладiв Бережанської мiської ради за результатами конкурсного вiдбору

  1. Загальні положення

                                                                               

    1.1. Цей порядок призначення на посаду керiвникiв позашкiльних навчальних закладiв Бережанської мiської ради Тернопільської областi за результатами конкурсного вiдбору (далi Порядок) визначає механiзм призначення на посаду керiвникiв позашкiльних навчальних закладiв Бережанської мiської ради Тернопільської областi.

    1.2. Порядок розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2001 р. №433, а також Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. № 930  Про затвердження Типового положення   про атестацію педагогічних працівників, Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.15 року № 827.

2. Порядок призначення на посаду керівника позашкільного   навчального  закладу.

    2.1.Добір керівних кадрів – керівників позашкільних навчальних закладів  проводиться з метою забезпечення якісного управління позашкільними навчальними закладами та подальшої їх підготовки для роботи на інших керівних посадах в системі освіти.

Добір керівних кадрів проводиться на посади директора позашкільного навчального закладу.

    2.2.На заміщення вакантної посади керівника   призначаються особи на умовах конкурсу, який проводить відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради(надалі – Відділ освіти).

    2.3.Квалiфiкацiйнi вимоги до претендентiв на посаду керiвника позашкiльного навчального закладу:

     - бути громадянином України;

     - вiльно володiти державною мовою;

     - вища педагогiчна освiта на рiвнi спецiалiста або магiстра;

     - стаж педагогiчної роботи не менше трьох рокiв;

     - високий рiвень професiйної пiдготовки;

     - високi моральнi якостi та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професiйнi обов’язки;

     - вiдповiдати вимогам Закону України «Про очищення влади».

    2.4. Перелiк документiв, якi необхiдно подати для участi в конкурсному вiдборi:

     - заяву про бажання взяти участь у конкурсi;

     - автобiографiю;

     - заповнений особовий листок з облiку кадрiв;;

     - двi фотокартки розмiром 4X6 см.;

     - копiю паспорта громадянина України;

     - копiю документiв  про освiту, пiдвищення квалiфiкацiї, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

     - декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою, передбаченою Законом України «Про засади i запобiгання корупцiї»;

     - копiю вiйськового квитка (для вiйськовозобов’язаних).

     - перспективний план розвитку закладу (концепція розвитку закладу).

    2.5. Призначення керiвникiв позашкiльних навчальних закладiв здiйснює начальник  вiддiлу освiти, молоді і спорту Бережанської міської ради вiдповiдно до чинного законодавства  за результатами  конкурсного вiдбору, що проводиться згiдно з цим Порядком, шляхом укладання контракту.

    2.6. Пiдставою для проведення конкурсного вiдбору є рiшення начальника вiддiлу освiти, молоді і спорту Бережанської мiської ради.

Пiдставами для прийняття вiдповiдного рiшення є:

     - утворення нового позашкiльного навчального закладу;

     - наявнiсть вакантної посади керiвника позашкiльного навчального закладу;

     - прийняття рiшення щодо припинення (розiрвання) трудового договору (контракту) з керiвником позашкiльного навчального закладу.

    2.7. Рiшення та оголошення про проведення конкурсного вiдбору оприлюднюється в мiсцевих засобах iнформацiї або на офiцiйному веб-сайтi Бережанської мiської ради не пiзнiше, нiж за один  мiсяць до початку проведення конкурсного вiдбору.

В оголошеннi про проведення конкурсного вiдбору зазначаються:

      - найменування i мiсцезнаходження навчального закладу;

      - квалiфiкацiйнi вимоги до претендентiв на посаду керiвника позашкiльного навчального закладу;

      - перелiк документiв, якi необхiдно подати для участi в конкурсному вiдборi, та строк їх подання;

      - дата, мiсце та етапи проведення конкурсного вiдбору.

         Строк подання документiв для участi у конкурсному вiдборi становить 30 календарних днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного вiдбору.

    2.8.Для проведення конкурсного вiдбору вiддiл  освiти, молоді і спорту Бережанської мiської ради наказом керiвника утворює конкурсну комiсiю,  до складу якої включаються: заступник мiського голови (що курує галузь освiти), 2 представники  вiддiлу освiти, молоді і спорту Бережанської міської ради,  методист методичного кабінету відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, представник профспілкового комітету за згодою, представник педагогiчного колективу, представник батькiв вихованцiв позашкiльного навчального закладу (обраний на загальних зборах голiв батькiвських комiтетiв груп та секцiй позашкiльного навчального закладу).До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

         Засiдання конкурсної комiсiї вважається правоможним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин усiх членiв комiсiї. Рiшення конкурсної комiсiї приймається бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв комiсiї.

             

3.Умови проведення конкурсу

 

   3.1.Конкурс проводиться з метою відбору для заміщення вакантних посад керівників позашкільних навчальних  закладів найбільш кваліфікованих, професійно підготовлених, ініціативних, творчих, з організаторськими здібностями, високими моральними якостями педагогічних працівників.

    3.2.  Конкурсний вiдбiр полягає у:

   3.3. Поданнi претендентом документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, вказаним у п.2.4. Порядку.

   3.4.Поданнi претендентом заяви про участь у конкурсi, перспективного плану розвитку закладу (концепції розвитку закладу) та проведенні ним  публічної презентації на засіданні конкурсної комісії.

    3.5. Вивченнi конкурсною комiсiєю поданих документiв.

 Вивчення конкурсною комiсiєю поданих документiв не може здiйснюватися бiльш як п’ять робочих днiв.

    3.6. Конкурсна комiсiя протягом трьох робочих дня пiсля завершення вивчення поданих документiв надає претендентам та керiвнику вiддiлу освiти, молоді і спорту Бережанської міської ради висновок щодо результатiв конкурсного вiдбору.

Кожен претендент може надати обґрунтованi заперечення щодо висновку до вiддiлу освiти, молоді і спорту Бережанської міської ради, що призначає керiвника позашкiльного навчального закладу, не пiзнiше, нiж через п’ять робочих днiв з дати його отримання.

    3.7. На пiдставi висновку та заперечень (за наявностi), зазначених у пунктi 10 цього Порядку, не ранiше, нiж через п’ять робочих днiв, та не пiзнiше, нiж через десять робочих днiв з дати їх отримання, вiддiл освiти, що призначає керiвника позашкiльного навчального закладу, укладає контракт термiном до 3 рокiв з визначеним конкурсною комiсiєю претендентом на посаду керiвника позашкільного навчального закладу з дотриманням вимог законодавства про працю.

    3.8. Конкурсний вiдбiр визначається таким, що не вiдбувається, в разi, коли:

      - вiдсутнi заяви  про участь у конкурсному вiдборi;

      - жоден з претендентiв не пройшов конкурсного вiдбору;

      - конкурсною комiсiєю не визначено претендента.

Пiдставою для визнання конкурсного вiдбору таким, що не вiдбувся, є рiшення вiддiлу освiти,  що призначає керiвника навчального закладу.

Якщо конкурсний вiдбiр не вiдбувся, проводиться повторний конкурсний вiдбiр вiдповiдно до цього Порядку.

   3.9. Результати конкурсного вiдбору оприлюднюються в мiсцевих засобах iнформацiї або на офiцiйному веб-сайтi Бережанської міської ради.

4.Умови укладання контракту та його зміст

    4.1.Призначення на посаду керівника позашкільного закладу за контрактом спрямоване на залучення до управління позашкільним, навчальним закладом найбільш кваліфікованих працівників, забезпечення їм умов для ініціативи та самостійності з урахуванням їх індивідуальних здібностей та професійних навичок, їх правової та соціальної захищеності, зміцнення договірної, виробничої та трудової дисципліни.

     4.2.Умови контракту:

     - місце праці;

     - трудові функції (сфера повноважень, посада);

     - строк контракту (не може бути меншим 1 року і не більшим 3 років.)

Термін контракту передбачений у Статуті позашкільного навчального закладу.

     - оплата праці;

     - за угодою сторін можуть передбачатись інші умови організації праці, необхідні працівнику для виконання взятих зобов'язань. Контракт може передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів навчального закладу;

     - контракт не може містити положень, що обмежують соціальні права працівника, передбачені чинним законодавством.

  4.3.Відповідно до ст.24 КЗпП України контракт укладається у письмовій формі і підписується працівником та роботодавцем.

    4.4.Контракт укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної сторони.

  Контракт є підставою для видання наказу про призначення на посаду (з дня, встановленого за згодою сторін).

  Контракт набирає чинності з моменту його підписання і може бути доповнений або змінений лише за згодою сторін у письмовій формі.

  За три місяці до закінчення строку дії контракту, особа з якою укладено контракт має право ініціювати питання про продовження його дії.

    4.5.Контракт припиняється:

  - після закінчення строку дії контракту;

  - за згодою сторін;

  - з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством та контрактом;

  - з ініціативи роботодавця достроково при невиконанні або неналежному виконанні обов'язків, передбачених контрактом, з попередженням відповідної сторони за місяць  до строку розірвання контракту;

  - з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством та контрактом;

  - з інших підстав, передбачених законодавством.

  При розірванні контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення проводиться за п.8 ст.36 КЗпП України.

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: пл.Ринок 1, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: mrada@ber.te.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА